^Начало

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Актуални новини

Публични съобщения за ценови предложения

Публични съобщения за ценови предложения по проект BG051PO001-1.1.13-0375 Устойчиво развитие на дружеството чрез създаване на нови работни места”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-1113-01-01029, финансиран по  процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 “Ново работно място” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 г., с Бенефициент: „ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС” ЕООД.

Изтегли

 

 

 

Услуги

Защита на инвестиционни проекти пред финансиращите институции в процеса на оценка на проектното предложение

 • Изготвяне концепция относно възможностите за финансиране, съобразени с условията на финансиращата програма;
 • Преглед на техническа документация и отправяне на препоръки за привеждането и в съответствие с изискванията на финансиращата програма;
 • Проучвания на възможностите за финансиране от донорски програми на Европейския съюз и при необходимост откриване на подходящи партньори;
 • Препоръчване на експертни решения, свързани с конкретния проект.

Консултантски услуги за фирми, частни лица и организации /бизнес консултиране/

 • Изготвяне на оперативни и инвестиционни бизнес планове;
 • Извършване на маркетингови проучвания, пазарни анализи и прогнози;
 • Изследване на възможности за промотиране и заемане на пазарни позиции на иновативни продукти;
 • Юридически консултации;
 • Финансово консултиране;

Подготовка на пълен набор документи за провеждане на Обществени поръчки

 • Разработване на тръжни документации и съдействие при провеждането на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП, ПМС/69 и по регламента на ПРАГ;

Услуги по организационно консултиране и повишаване капацитета за работа със СФ на ЕС

 • Изготвяне, оценка и актуализация на секторни и териториални програми и стратегии
 • Провеждане на обучения за публични организации, свързани с подготовката и управлението на проекти;
 • Подпомагане на Общини за осъществяване на контакти с фирми и общини – партньори в страната и чужбина;
 • Партньорство с редица правителствени и неправителствени организации в областта на европейското финансиране и пазарните и маркетинговите проучвания;
 • Участие в семинари, форуми и международни конференции, свързани с еврофондовете, устойчивото развитие, екологията, финансите и други актуални теми от икономическия и социален живот;

Услуги в областта на подготовката, координацията и управлението на проекти, свързани с инвестиционни и неинвестиционни дейности

 • Подготовка на Формуляри за кандидатстване и окомплектоване на съпътстващата документация;
 • Изготвяне на финансови анализи и SWОT анализи на инвестиционни проекти;
 • Подготовка на декларации необходими за кандидатстване;
 • Изготвяне на бюджети и бизнес планове за кандидатстване.

Позволете ни с нашите знания и компетентност да станем част от Вашето развитие, а ние ще вложим усилията си да възвърнем Вашите средства по най-ефективния начин.

Проекти

Част от проектите, в чиято подготовка, управление и координация е участвал екипа на компанията, са следните:

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ (ОБЩИНИ):

Проект „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск - изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца”, финансиран по Компонент 1 „Младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  /ФМЕИП/, с бенефициент: Община Враца;

Проект „Подкрепа за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица“, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“, на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., с бенефициент: Община Берковица;

Проект „Подобряване условията на живот в населените места на община Пирдоп, чрез реконструкция и подобряване на местната публична инфраструктура, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Община Пирдоп;

Проект „Подобряване достъпа на населението в селските райони до културно-просветни услуги, чрез обновяване на материалната база на Народно Читалище „Пробуда-1914 г.“, село Динката, община Лесичово”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Народно Читалище „Пробуда-1914 г.“, село Динката, община Лесичово;

Проект „Подобряване достъпа на населението в селските райони до културно-просветни услуги, чрез обновяване на материалната база на Народно Читалище „Теофил Бейков-1907 г.“, село Калугерово, община Лесичово”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Народно Читалище „Беофил Бейков-1907 г.“, село Калугерово, община Лесичово;

Проект „Подобряване достъпа на населението в селските райони до културно-просветни услуги, чрез обновяване на материалната база на Народно Читалище „Отец Паисий-1890 г.“, село Лесичово, община Лесичово”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Народно Читалище „Отец Паисий-1890 г.“, село Лесичово, община Лесичово;

Проект „Подобряване достъпа на населението в селските райони до културно-просветни услуги, чрез обновяване на материалната база на Народно Читалище „Георги Бенковски-1900 г.“, село Церово, община Лесичово”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с бенефициент: Народно Читалище „Георги Бенковски-1900 г.“, село Церово, община Лесичово;

Проект „Оптимизиране структурата на общинска администрация – Лесичово, с цел постигане на по-голяма ефективност в дейността й”, финансиран по договор с рег.№ 13-11-17 / 11.09.2013 г. за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, с бенефициент: Община Лесичово;

Проект „Support for integrated and sustainable development of cross-border region by creating an attractive living”, по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България и Сърбия, Водещ партньор: Община Пирдоп, България, партньор: община Владичин Хан, Сърбия;

Проект „Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм в Община Пирдоп, чрез изграждане на екопътека: град Пирдоп – “Св.Богородица” – “Св.Петка” (до Недювишкото кладенче), финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 313,  „Насърчаване на туристическите дейности”, с бенефициент: Община Пирдоп;

Проект „Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм в Община Пирдоп, чрез изграждане на екопътека: град Пирдоп – кладенче ”Методи Стоянов” (Поповото кладенче) - чешма “Хаджи Личовец” – заслон “Скока” – чешма “Доктор Велчев” – хижа “Паскал”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 313,  „Насърчаване на туристическите дейности”, с бенефициент: Община Пирдоп;

Проект „Изграждане на трасе и клуб за рафтинг – гр. Кресна, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 313,  „Насърчаване на туристическите дейности”, с бенефициент: Община Кресна;

Проект „Повишаване енергийната ефективност на здравната инфраструктура на територията на община Ардино, финансиран по Национална схема за зелени инвестиции”, с бенефициент: Община Ардино;

Проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино, финансиран по Национална схема за зелени инвестиции”, с бенефициент: Община Ардино;

Проект „Интегриран подход за повишаване енергийната ефективност на общинската социална инфраструктура на територията на община Костенец,финансиран по Национална схема за зелени инвестиции”, с бенефициент: Община Костенец;

Проект „Повишаване енергийната ефективност на публичната образователна и административна инфраструктура на територията на община Стамболово”, финансиран по Национална схема за зелени инвестиции”, с бенефициент: Община Стамболово;

Проект „Заедно можем повече – за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Челопеч”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 4, процедура: „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”, с бенефициент: Община Челопеч;

Проект „Развитие на културното наследство на община Костенец, чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата”, частта Финансово-икономически анализ на проекта по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3, процедура: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, с бенефициент: Община Костенец;

Проект “Increasing municipality capacities for improving the quality of live of vulnerable groups”, финансиран по програма Exchange-3 (IPA), за Сърбия, Водещ партньор: Градска община Палилула, град Ниш, Сърбия, партньор: Община Кюстендил, България;

ПроектИнфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч, с цел предотвратяване на риска от наводнения, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 4, схема: „Подкрепа за дребномащабн мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” на с бенефициент: Община Челопеч;

ПроектПредотвратяване на рискове от наводнения, чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте  в село Душанци, община Пирдоп, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 4, схема: „Подкрепа за дребномащабн мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” на с бенефициент: Община Пирдоп.

За нас

Гецов и Партньори Консултантс ЕООД е бързоразвиваща се консултантска компания, създадена през 2010 г. предоставяща  услуги  в областта на подготовката, координацията и управлението на проекти, финансирани от Оперативните програми, фондовете на ЕС и други донорски програми.

Да оказваме активна подкрепа на своите клиенти в процеса на идентифициране, подготовка и управление на цялостния проектен цикъл, като следим за съблюдаването на европейските правила и постигането на крайните цели и резултати – укрепване на административния капацитет, увеличаване на инвестиционните възможности и постигането на по-добри възможности и перспективи за развитие

Това е основната цел, която от „Гецов и Партньори Консултантс” се стремим да осъществяваме в нашата дейност и в ежедневната си работа с всеки наш клиент.

 

Наред със собствения си капацитет „Гецов и Партньори Консултантс" ЕООД прилага и възприетата международна практика да разчита на мрежа от външни експерти и партньори в специфични области, които предоставят експертните си услуги по конкретни проекти – инженери, еколози, юристи, експерти в областта на публичната администрация и управлението на човешките ресурси.

Компанията ни следва принципа на интегрирания подход към клиента – предлагането и предоставянето на набор от разнообразни услуги насочени към публичния, частния и неправителствения сектор – централни и местни административни структури, търговски дружества, неправителствени организации и сдружения, като отчита наличната ситуация, индивидуалните потребности и обективните възможности.

На първо място в нашите контакти и в работата си, ние поставяме удовлетвореността на нашите клиенти и партньори. Най-важното за нас е задоволство от постигнатите резултати и реализацията на поставените цели.

Днес, в така динамично развиващия се свят, ние от „Гецов и Партньори Консултантс”, знаем, че вложените от Вас средства е необходимо да бъдат възвърнати по най-ефективния за Вашата организация начин.

Позволете ни с нашите познания и компетенции да станем част от Вашата визия за развитие.

 

Следвайки нашите идеи днес, гарантирате утрешното си лидерство!!!

 

Copyright 2023  ГЕЦОВ И ПАРТНЬОРИ КОНСУЛТАНТС ЕООД